My Clip

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ລະບຽບເຄື່ອນໄຫວ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

ໂຫຼດ App

ຕິດຕາມ

sac pt

5 ຕິດຕາມ

ໃຫມ່ສຸດ

05:00
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
How to make a Chinese herbal honey 长白山人参蜜:众参皆苦,而我是甜的 Liziqi channel
12 ຈຳນວນເບິ່ງ 14 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
00:33
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
taila test
45 ຈຳນວນເບິ່ງ 14 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່

ຊົມຫຼາຍສຸດ

00:33
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
taila test
45 ຈຳນວນເບິ່ງ 14 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
05:00
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
How to make a Chinese herbal honey 长白山人参蜜:众参皆苦,而我是甜的 Liziqi channel
12 ຈຳນວນເບິ່ງ 14 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່

ແຜ່ທັງໝົດ
ສັບຊ້ອນຕາມ
ໃໝ່ທີ່ສຸດ
ເກົ່າສຸດ

Thống kê

ໄດ້ເຂົ້າສູ່ວັນທີ: 2017-09-26 09:24:19

190 ຈຳນວນເບິ່ງ

ພັນລະນາ

alo alo