My Clip

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ລະບຽບເຄື່ອນໄຫວ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

ໂຫຼດ App

ວິດີໂອໃຫມ່ຖືກປັບປຸງ

09:48
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
Test test test VAS 02
0 ຈຳນວນເບິ່ງ 3 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
01:10
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
Despicable Me 3 hạnh test vas 01
2 ຈຳນວນເບິ່ງ 6 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
04:07
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
Những baby có điệu cười bá đạo The baby may laugh marketing director VAS 02
7 ຈຳນວນເບິ່ງ 7 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
00:55
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
Taila tets 1505 VAS 02
0 ຈຳນວນເບິ່ງ 10 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
01:39
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
Taila test 20200515 VAS 02
2 ຈຳນວນເບິ່ງ 10 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
09:48
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
hanh test 1504 vas 01
1 ຈຳນວນເບິ່ງ 10 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
06:40
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
TThe life of blue calico dresses hand dyed by Li Ziqi(part2) vas 01
3 ຈຳນວນເບິ່ງ 10 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
00:44
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
hanhnt test vas 01
4 ຈຳນວນເບິ່ງ 12 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
05:00
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
How to make a Chinese herbal honey vas 01
9 ຈຳນວນເບິ່ງ 13 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
00:19
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
taila test bbbbb vas 01
67 ຈຳນວນເບິ່ງ 13 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
00:19
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
taila test vas 01
12 ຈຳນວນເບິ່ງ 13 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
00:02
ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງນຳຫຼັງ
VID_20200505_100427 vas 01
8 ຈຳນວນເບິ່ງ 13 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່